Prekybos taisyklės

 

Sąmatos

Mūsų pateiktos sąmatos nėra įpareigojančios.

 

Užsakymo pateikimas

Užsakymas nelaikomas pateiktu, kol mes negavome jo patvirtinimo raštu. Bet kokie papildymai, pakeitimai arba žodiniai susitarimai negalioja, kol mes jų nepatvirtiname raštu.

 

Kainos

Visos kainos yra pateikiamos EXW Kaunas, Lietuva. Pateiktos kainos apskaičiuojamos einamųjų gamybos išlaidų pagrindu. Jos gali keistis dėl pasikeitusių medžiagų ar darbo jėgos sąnaudų.

 

Gabenimas

Gabenimo išlaidas apmoka užsakovas savo paties rizika.

 

Mokėjimo sąlygos 

Sąskaitos faktūros yra apmokamos iš anksto su 2% nuolaida arba per 30 dienų be jokios nuolaidos, nebent šalys susitaria kitaip. Prekės lieka mūsų nuosavybe, tol kol sąskaita faktūra neapmokama pilnai. Jei pristatomos prekės yra perparduodamos iki sueinant atsiskaitymo terminui, jos privalo būti apmokėtos iki perpardavimo trečiosioms šalims dienos.

 

Pristatymo terminai

Nurodomi pristatymo terminai nėra įpareigojantys. Delspinigiai ar pretenzijos dėl žalos susijusios su pristatymo terminais nepriimamos. Pristatymo terminas prasideda nuo užsakymo patvirtinimo raštu, tačiau ne anksčiau nei gaunami visi reikalingo pateikti dokumentai užsakymo įvykdymui.

 

Garantijos

Pristatomoms prekėms yra suteikiamas garantinis periodas. Garantija galioja tik tokiu atveju, jei yra nustatytas neabejotinas medžiagų arba gamybos defektas. Už tokius defektus gali būti kompensuojama pinigais arba tokios prekės pakeičiamos naujomis. Tolesnės užsakovo pretenzijos, ypač pretenzijos dėl žalos tretiesiems asmenims, nepriimamos. Garantijos laikotarpis yra 12 mėnesių nuo prekių perdavimo dienos, jei nėra susitarta kitaip. Laikoma, kad prekės yra perduodamos užsakovui tą dieną, kai jos išsiunčiamos.

 

Produkto kūrimo užsakymai 

Pirkėjui nebus suteiktos jokios intelektualinės nuosavybes teisės į užsakymo vykdymo metu sukurtus produktus ar į įrangą, panaudotą minėtų produktų gamybai, net jei jis prisidėjo prie kūrimo išlaidų, nebent šalys susitartų kitaip.

 

Apsauginis straipsnis

Šios prekybos taisyklės yra bendros visiems užsakymams. Bet kokios kitos sąlygos arba pristatymo sąlygos yra laikomos galiojančiomis tik tuo atveju, jei mes jas specialiai patvirtiname raštu. Šios prekybos sąlygos taip pat taikomos visiems tolesniems užsakymams, įskaitant žodinius užsakymus, pristatymus, pristatymo pratęsimus ir pakeitimus, net jei tam nėra jokios aiškios nuorodos.

 

Nuosavybės teisės išsaugojimas

Tiekėjas pasilieka nuosavybės teisę į pristatomas prekes (rezervuota nuosavybė), tol kol prekės bus pilnai apmokėtos.

 

Jurisdikcija

Pirkėjui pateikus užsakymą, o mums priėmus tokį užsakymą, bus laikoma, kad tarp pirkėjo ir pardavėjo yra sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis pagal šias standartines sutarties sąlygas. Sudarytai sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai, kylantys iš sudarytos sutarties ar susiję su ja (įskaitant, bet neapsiribojant reikalavimus sumokėti pirkimo pardavimo kainą arba atlyginti sutarties nevykdymu padarytus nuostolius) bus sprendžiami Vilniaus miesto apylinkės teisme arba Vilniaus apygardos teisme (priklausomai nuo ieškinio sumos).