Darbuotojų saugos ir sveikatos politika

 

Būdami socialine įmone, kurios didžiąją dalį darbuotojų sudaro asmenys su negalia, mes suprantame ypatingą svarbą darbuotojų saugai, sveikatai ir gerovei visose savo veiklose. Mes tai laikome neatskiriama savo verslo strategijos dalimi.

Šis dokumentas yra mūsų įsipareigojimų deklaracija dėti visas pastangas, kad užkirsti kelia galimiems susižalojimams bei ligų plitimui įmonėje. Protingumo ribose diegti ir nuolat tobulinti darbo saugos sistemas bei darbo aplinką darbuotojams visose mūsų veiklos srityse. Šis įsipareigojimas galioja visose įmonės patalpose, filialuose ir yra privalomas visiems mūsų darbuotojams, subrangovams bei kitiems asmenims susijusiems su mūsų įmonės veikla.

ECOLIGHT vertina įstatymų numatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus kaip minimalų standartą, kurio privalo būti laikomasi visose įmonės veiklos srityse su tikslu nuolat jį tobulinti. Turedami omenyje didelią operacijų ir veiklų įvairovę mūsų įmoneje mes suprantame rizikas, su kuriomis mes susiduriame, todėl šios politikos tikslus galime pasiekti tik laikydamiesi žemiau išvardintų principų:

- nustatyti ir nuolat atnaujinti darbuotojų saugos ir sveikatos taisykles visuose įmonės lygiuose;
- nuolat identifikuoti rizikas ir nustatyti jų kontrolės priemones;
- nuolat informuoti, instruktuoti, mokyti ir prižiūrėti darbuotojus, kad būtų užtikrintas darbuotojų saugumas atliekant visas veiklos operacijas;
- skirti pakankamai įmonės resursu darbuotojų saugos ir sveikatos politikos įgyvendinimui;
- darbo užduotims atlikti skirti tik kompetentingus darbuotojus;
- įdiegti efektyvias sistemas, kurios leistų aiškiai komunikuoti su įmonės darbuotojais ir kitais asmenimis už kuriuos mes atsakome;
- atlikti periodinius auditus, kurių pagalba būtų nuolat patikrinama ar įmonė atitinka šios palitikos tikslus ir teisės aktų numatytus reikalavimus.

Pasiekti šios politikos tikslus galime tik esant visų darbuotojų kolektyvo palaikymui ir bendradarbiavimui. Todėl įpareigojame visus įmonės darbuotojus vykdyti savo pareigas laikantis visų saugumo priemonių prisilaiknat šios deklaracijos bei teisės aktų numatytų reikalavimų. Mes palaikysime ir nuolat skatinsime saugaus darbo praktiką mūsų įmonėje. Ši kokybės darbuotojų saugos ir sveikatos politikos deklaracija privalo nuolat būti matoma ir iškabinta visose įmonės patalpose.

Ši kokybės darbuotojų saugos ir sveikatos politikos deklaracija yra patvirtinta įmonės vadovų ir su ja yra supažindinti visi įmonės darbuotojai.

 

  

ISO 50001   Bureau Veritas logo

ELEKTROS TAUPYMO SPRENDIMAI, UAB (ECOLIGHT) yra sertifikuota pagal ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ir ISO 50001 standartus įmonė. Sertifikatų Nr. LT2596Q / LT2597E / LT2598S / SRS21/138.