PRIVATUMO POLITIKA

 

Gerbiame ir saugome kiekvieno asmens privatumą ir įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti jūsų pateiktus asmens duomenis. Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Ši Privatumo politika yra prieinama adresu https://www.ecolight.lt/content/37-privatumo-politika.

  

I. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB “Elektros taupymo sprendimai” (toliau – „Ecolight“). Mūsų įmonės kontaktinius duomenis rasite https://www.ecolight.lt/content/11-rekvizitai.

 

II. KAIP ECOLIGHT RENKA IR NAUDOJA ASMENS DUOMENIS

2. Ecolight yra reikalingi asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais.

3. Ecolight renka asmens duomenis apie:

3.1. asmenis, kurie registruojasi gauti Ecolight naujienlaiškius. Užsisakant naujienlaiškį renkami šie duomenys: el. pašto adresas. Registruodamiesi naujienlaiškiui duodate sutikimą Ecolight rinkti ir tvarkyti jūsų pateiktus asmens duomenis, kad Ecolight pateiktų jūsų užprenumeruotas naujienas;

3.2. interneto svetainės lankytojus (žr. punktą SLAPUKAI);

3.3. socialinių tinklų naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į Ecolight per Ecolight paskyras socialiniuose tinkluose ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja (žr. punktą SOCIALINIAI TINKLAI);

3.4. asmenis, kurie kreipiasi į Ecolight elektroniniu paštu ir pageidauja gauti elektroniniu paštu siunčiamą įmonės informaciją. Ecolight renka šiuos duomenis: el. pašto adresas, taip pat duomenis, kuriuos jūs pats nurodote (pvz., vardas, pavardė, adresas, pareigos, telefono numeris ir pan.);

3.5. kandidatus į darbo vietą. Siunčiant gyvenimo aprašymą, renkami šie duomenys: visi duomenys, kuriuos asmuo nurodo gyvenimo aprašyme, t.y. vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, darbo istorija ir pan. (žr. punktą DALYVAVIMAS ATRANKOSE);

3.6. užsakovų, teikėjų, partnerių darbuotojus, jų kontrahentus fizinius asmenis. Renkami šie duomenys: vardas, pavardė, adresas, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas ir pan.

 

III. KAM ECOLIGHT NAUDOJA SURINKTUS ASMENS DUOMENIS

4. Surenkamus duomenis Ecolight naudoja:

4.1. rinkodaros tikslais jūsų sutikimo pagrindu: siųsti jums el. laiškus apie Ecolight įmonės naujienas, Ecolight produktus, paslaugas ir atliekamus darbus, pateikti pagal jūsų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti jums aktualią informaciją;

4.2. siekdami pagerinti svetainės veikimą, kad galėtumėte lengvai rasti tai, ko ieškote;

4.3. darbo atrankos vykdymo tikslu jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate Ecolight ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą;

4.4. sutarčių su užsakovais, tiekėjais ir partneriais vykdymo, gamybos organizavimo ir darbų atlikimo, buhalterinės apskaitos tvarkymo tikslais.

5. Įsipareigojame neperduoti jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

5.1. jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

5.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

5.3. mūsų paslaugų teikėjams, gamybos ir atliekamų darbų partneriams (svetainės ir IT sistemų priežiūros bendrovėms, buhalterines paslaugas teikiančioms įmonėms, gamybą ar darbus kartu su Ecolight ar jos užsakymu vykdančioms įmonėms, Ecolight tiekėjams).

 

IV. KAIP ECOLIGHT SAUGO ASMENS DUOMENIS

6. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

7. Jūsų duomenis saugosime 5 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

 

V. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

8. Jūs turite teisę teisės aktų nustatyta tvarka:

8.1. gauti informaciją apie Ecolight tvarkomus jūsų asmens duomenis. Esant duomenų subjekto prašymui įgyvendinti teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, Ecolight asmeniui turi pateikti: a) informaciją, ar duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi ar ne; b) su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją, numatytą Reglamento (ES) 2016/679 15 str. 1 ir 2 d., jeigu duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi; c) tvarkomų asmens duomenų elektroninę kopiją. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta tvarkomų asmens duomenų kopija ir kita forma, tačiau už tai imamas mokestis, apskaičiuotas pagal Ecolight administracines išlaidas;

8.2. kreiptis į Ecolight su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis arba papildyti neišsamius duomenis. Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, Ecolight gali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus;

8.3. kreiptis į Ecolight su prašymu Reglamento (ES) 2016/679 17 str. numatytais pagrindais ištrinti, sunaikinti tvarkomus asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis gali būti neįgyvendinta Reglamento (ES) 2016/679 17 str. 3 d. numatytais atvejais;

8.4. kreiptis į Ecolight su prašymu Reglamento (ES) 2016/679 18 str. 1 d. numatytais atvejais apriboti asmens duomenų tvarkymą;

8.5. prašyti perkelti jūsų duomenis pagal Reglamento (ES) 2016/679 20 str. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose. Duomenų subjektas, kreipdamasis dėl teisės į duomenų perkeliamumą, turi nurodyti, ar pageidauja, kad jo asmens duomenys būtų persiųsti jam ar kitam duomenų valdytojui;

8.6. vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 21 str., kreiptis į Ecolight su prašymu atšaukti savo duotą sutikimą Ecolight rinkti ir tvarkyti jūsų pateiktus asmens duomenis, nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ir sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Duomenų subjektui išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba jeigu asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

9. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys, kuriuos asmuo prašo pataisyti, papildyti, ištrinti, sunaikinti jau buvo perduoti duomenų gavėjams, Ecolight šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus;

10. Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę raštu, pateikdamas prašymą Ecolight elektroninio pašto adresu. Atstovas turi pateikti atstovavimą pagrindžiantį dokumentą.

11. Prašyme turi būti nurodyti duomenų subjekto ir jo atstovo, jei tokį asmuo turi, vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

12. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų valdytojas prašo papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

13. Gavus duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, jam pateikiama informacija apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

14. Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant pirmiau nurodytos tvarkos ir reikalavimų, jis nenagrinėjamas, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 dienų, duomenų subjektas apie tai informuojamas nurodant priežastis.

15. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra apribotos Reglamento (ES) 2016/679 23 str. 1 d. numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai informuojamas.

16. Visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises atliekami ir informacija teikiama nemokamai, išskyrus šioje Politikoje nurodytus atvejus.

17. Ecolight veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento (ES) 2016/679 80 str. reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt, taip pat teismui.

18. Jeigu jūs turite kokių nors klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šia Privatumo politika, arba turite pasiūlymų, prašome susisiekti su mumis el. paštu info@ecolight.lt, telefonu +370 5 232 8207.

 

VI. SLAPUKAI

19.Slapukai (angl. cookies) yra nedideli iš raidžių ir skaitmenų sudaryti failai, kuriuos jūsų sutikimu mes įrašome į jūsų naršyklę arba standųjį jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Ecolight interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Ecolight interneto svetainę.

20. Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas gali turėti neigiamą poveikį Ecolight interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų jūs negalėsite naudotis visomis Ecolight interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

21. Savo svetainėje naudojame toliau apibūdinamus slapukus:

21.1. Būtinieji slapukai („Stats Data“ slapukai). Slapukai, kurie saugo duomenis apie svetainės naudotojo IP adresą, užsakymus. Jie skirti statistiniams tikslams pagerinti svetainės veikimą ir Ecolight gaminamus produktus, teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus.

21.2. Analitiniai, statistiniai slapukai („Google Analytics“. „Google Analytics API“). Šie slapukai leidžia Ecolight atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Ecolight interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Ecolight pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra svetainės naudotojų sutikimas.

22. Galimybė išjungti slapukus. Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

23. Šios nuostatos gali būti keičiamos be atskiro pranešimo, nes laikomės slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų ir atsižvelgiame į visuotinai priimtą su slapukų naudojimu susijusią praktiką.

24. Šioms privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių privatumo nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose.

 

VII. DALYVAVIMAS ATRANKOSE

25. Ecolight kartas nuo karto gali rinkti ir tvarkyti jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu jūsų sutikimo pagrindu, kurį jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

26. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, Ecolight negalės įvertinti jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

27. Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis pasibaigus darbuotojų atrankai, jūsų asmens duomenis ECOLGHT įsipareigoja ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

 

VIII. SOCIALINIAI TINKLAI

28. Visą informaciją, kurią Ecolight pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

29. Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Šiuo metu turime šias paskyras:

29.1. tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;

29.2. tinkle „LinkedIn“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

30. Ecolight rekomenduoja perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja jūsų asmens duomenis.